ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ  

 

Společnost Enora s.r.o. provádí zpracování osobních údajů svých zákazníků, neboť je to nezbytné  pro splnění smlouvy s nimi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých  před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování jejich osobních údajů nezbytné pro  plnění veřejnoprávních povinností této společnosti. 

Kromě Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - známo jako „GDPR“) (dále jen „nařízení“) se řídí i  platnými zákony České republiky.  

 

1.  TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

1.1. Správcem osobních údajů je obchodní společnost Enora s.r.o., se sídlem: Bořivojova  1192/93, Žižkov, 130 00 Praha, IČO: 140 11 441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 358858 (dále jen „správce“). 

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Široká 12, 110 00 Praha  1, adresa elektronické pošty: info@jacadi.cz.  

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 


2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Právním základem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné  pro:  

1.1. splnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem nebo pro provedení opatření správcem  před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení;  

2.1. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c)  nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými  právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších  předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů


3. ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE    

Zpracováváme následující osobní údaje:  

1.2. Identifikační údaje, kterými se rozumí především jméno a příjmení, uživatelské jméno a  heslo, číslo dokladu totožnosti, IČO a DIČ, popřípadě funkci v právnické osobě;  

3.1. Kontaktní údaje – jimiž se rozumí osobní údaje, které umožňují kontakt, zejména tedy  telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní doručovací adresa a fakturační adresa;  

3.2. Údaje o objednaných produktech, kterými jsou zejména údaje o nakoupeném zboží, ať  už skrze náš e-shop, popřípadě v provozovně. Dále informace ohledně platebních údajů,  čísla platebních účtů, údaje o reklamacích, servisních opravách; 

3.3. Údaje o chování zákazníka na webu, včetně IP adresy a z ní odvozené polohy,  identifikace zařízení, jeho technické parametry. Dále pak také údaje získané ze souborů  cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;  

3.4. Údaje související s využitím telefonického kontaktu nebo návštěvou provozovny,  kterými jsou zejména záznamy příchozích telefonních čísel, identifikace zaslaných zpráv,  vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, nahrávky kamerových systémů v provozovně. 


4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

4.1. Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi klientem a správcem, včetně  doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem  před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností  správcem.  

4.2. Účelem zpracovávání osobních údajů dále může být zasílání obchodních sdělení a jiné  marketingové aktivity správce vůči zákazníkovi. 

4.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu  čl. 22 nařízení. 

4.4. Údaje jsou zpracovávány především: 

     1.2.1. Aby mohl správce se zákazníkem o objednávce, reklamaci, servisním postupu  komunikovat, například zaslat její potvrzení; 

     1.2.2. Pro potřeby platby za přepravu či objednávku; v této souvislosti může správce  osobní údaje předat také přepravním nebo obchodním partnerům (více v 6. další  příjemci osobních údajů);

     1.2.3. V souvislosti s reklamací, servisem, výkupy;  

     1.2.4. V souvislosti s dalšími požadavky zákazníka, se kterými se na správce obrací,  například při hodnocení na sociálních sítích, a jiné.


5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

5.1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných  právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními  předpisy. 

5.2. Z hlediska marketingových aktivit budou osobní údaje uloženy do okamžiku odvolání  souhlasu, vznesení námitky nebo požadavku na výmaz z účelu tohoto zpracovávání.  Pokud zákazník vznese námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého  marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. 

 

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

6.1. Dalšími příjemci osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se  na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro  správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a  ukládání dat. Dalšími příjemci osobních údajů mohou být partnerské doručovací  společnosti a výdejní místa. Seznam aktuální dopravních společností a výdejních míst  naleznete na webových stránkách.  

6.2. Příjemci osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z  právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. 

 

7. NÁVŠTĚVA INTERNETOVÝCH STRÁNEK 
  

Soubory cookies a další technologie. Tyto soubory umožňují propojit aktivity zákazníka během  prohlížení webových stránek správce. Zablokování těchto souborů v prohlížeči může vést  k nesprávnému zobrazení webových stránek a v některých případech k omezení poskytovat  služby v plném rozsahu. Seznam a více informací o sběru a použití cookies jsou uvedeny v  Zásadách používání souborů Cookies. 

 

8. KOMUNIKACE ZÁKAZNÍKA SE SPRÁVCEM
 

Při komunikaci zákazníka se správcem prostřednictvím telefonní linky, e-mailu a sociálních sítí, zpracovává správce veškeré získané informace na základě oprávněného zájmu (tedy bez souhlasu zákazníka), a to za účelem: 

∙ vyřízení požadavků zákazníka;  

∙ evidence požadavků zákazníka;  

∙ prokázání přijetí a vyřízení požadavku zákazníka;  

∙ jejich analýzy pro zlepšování kvality služeb. 

 

9. NÁVŠTĚVA PROVOZOVNY 
 

Při návštěvě provozovny pořizuje a sbírá správce nahrávky z kamerového systému, na které může být zákazník zachycen, a to na základě oprávněného zájmu správce (bez souhlasu zákazníka) za  účelem ochrany majetku a osob pohybujících se v prodejně a jejím okolí.

 

10. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 

10.1. Za podmínek stanovených nařízením má zákazník právo požadovat od správce přístup  ke svým osobním údajům. V rámci práva na přístup může požádat o kopii  zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopie je poskytována bezplatně, další  kopie již s administrativním poplatkem.  

10.2. Za podmínek stanovených nařízením má zákazník právo na opravu, doplnění nebo  výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést  námitku proti zpracování svých osobních údajů a dále právo na přenositelnost osobních  údajů. 

Přenositelnost osobních údajů, jak je definována v nařízení, je poskytována ve  strukturovaném, běžné používaném, strojovém formátu.  

10.3. V případě podezření, že zpracováním osobních údajů bylo porušeno nařízení, má  zákazník mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

10.4. Zákazník nemá povinnost své osobní údaje správci poskytnout, ale poskytnutí jeho  osobních údajů je nutným předpokladem pro uzavření a plnění smlouvy.

 

11. JAK UPLATNIT JEDNOTLIVÁ PRÁVA 

 

Ve všech záležitostech se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva,  podání stížnosti či cokoliv jiného, týkající se tohoto dokumentu, se můžete obracet na e-mailovou  adresu order@jacadi.cz.  

Na Vaši žádost odpovíme a vyřídíme bez zbytečných odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Ve výjimečných případech, zejména pak při složitosti Vašeho požadavku nebo nadměrném počtu žádostí, jsme oprávnění tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce. O této  skutečnosti bychom Vás vždy řádně informovali

 

Datum: 1. 10. 2022