Všeobecné obchodní podmínky společnosti Enora s.r.o.

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“ či „obchodní podmínky“) vydává obchodní společnost Enora s.r.o., se sídlem: Bořivojova 1192/93, Žižkov, 130 00 Praha, IČO: 140 11 441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 358858 (dále také jen „prodávající“), a to za účelem podrobnějšího vymezení vzájemných práv a povinností prodávajícího a jeho zákazníků (dále také jen jako „kupující“) při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webových stránkách www.jacadi.cz (dále jen „webové stránky“, či „internetový obchod“).

Všeobecné obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách www.jacadi.cz , a jejich přílohu tvoří Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a Zásady používání souborů Cookies.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a jeho zákazníky jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“, nebo jen „OZ"). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami blíže upravené, vedle příslušných ustanovení občanského zákoníku také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vymezení pojmů:

Prodávající - je obchodní společnost Enora s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který dodává kupujícímu výrobky (zboží).

Kupující, který je v postavení spotřebitele – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to tedy člověk, který nakupuje výrobky za jiným účelem, zejména pak pro svou vlastní potřebu.

Kupující, který není spotřebitelem – je podnikatel, který od prodávajícího nakupuje výrobky v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Rezervace – je blokace konkrétního zboží, za konkrétní kupní cenu, na konkrétním prodejním místě prodávajícího. Rezervace se nepovažuje za objednávku uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu a dále se neřídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Při následném uzavření kupní smlouvy se tedy nejedná o smlouvu uzavřenou prostředky komunikace na dálku. Vložení zboží do košíku na internetovém obchodu není rezervací.

Kamenná provozovna – jedná se o provozovnu prodávajícího, v níž probíhá standardní prodej zboží (tedy nikoli formou prostředků komunikace na dálku) a v níž je možno rovněž vyzvednout, popřípadě za dále popsaných okolností též vrátit, zboží objednané prostřednictvím webových stránek. Ke dni účinnosti těchto obchodních podmínek se jedná o provozovnu butiku Jacadi na adrese: Široká 12, 110 00 Praha 1, s aktuální otevírací dobou: po – so od 10:00 hod. do 19:00 hod.; ne od 11:00 do 18:00 hod.

Registrovaný zákazník – zákazník, který užívá webové stránky prodávajícího po své registraci, což je vyplnění základních kontaktních údajů zákazníka zahrnujících zejména jméno a příjmení, kontaktní adresu, adresu elektronické pošty, popřípadě též telefon, a to společně s udělením souhlasu ke zpracování a uchování těchto údajů. Registrovaný zákazník má na webových stránkách svůj elektronický účet, do něhož se může přihlásit a v němž je uveden mj. seznam všech jeho předchozích objednávek, faktur apod. Prodávající vychází z toho, že osobní údaje uvedené registrovaným zákazníkem jsou pravdivé a registrovaný zákazník je udržuje aktuální.

Host – zákazník, který užívá webové stránky prodávajícího bez registrace, tedy jiný než registrovaný zákazník.

 

2. Zadání objednávky kupujícím a její potvrzení prodávajícím

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (prostřednictvím internetového obchodu) dochází v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno přijetí objednávky prodávajícím, tj. v okamžiku doručení potvrzení o přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy učiněného ze strany kupujícího v prostředí internetového obchodu. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Neprodleně po zpracování objednávky zašle prodávající kupujícímu formou automatické e-mailové zprávy potvrzení o přijetí objednávky (akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy). Na základě odeslání této akceptace prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy.

V opačném případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího s jiným sdělením než s prostým přijetím objednávky dle předchozího odstavce, přičemž takovým jiným sdělením může být:

(a) odmítnutí objednávky (např. v případě nedostupnosti zboží, chybně uvedené ceny zboží, apod.),

(b) informace o dočasné nedostupnosti zboží bez uvedení přesného termínu možnosti jeho dodání a s dotazem, zda má kupující přesto zájem na uzavření kupní smlouvy, 

(c) informace o dočasné nedostupnosti zboží s uvedením přesného termínu jeho dodání a s dotazem, zda má kupující přesto zájem na uzavření kupní smlouvy. 

V případech uvedených výše pod body (b) a (c) je kupní smlouva uzavřena v okamžiku doručení potvrzení nabídky kupujícím zpět prodávajícímu, a to e-mailovou zprávou.

Veškeré objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné pro kupujícího. Kupující má však možnost jednostranně zrušit (odvolat) nebo změnit svoji objednávku, jestliže zrušení nebo změna objednávky dojde prodávajícímu dříve, než prodávající odešle kupujícímu informaci o přijetí objednávky.

Následná komunikace mezi prodávajícím a kupujícím po učinění objednávky ze strany kupujícího bude probíhat formou e-mailové komunikace, popřípadě může být kupující kontaktován telefonicky.

Objednávky zadané jakýmkoliv jiným způsobem, než jak je popsáno výše, nemusí být prodávajícím přijaty a prodávající jimi není jakkoli vázán.

 

3. Provozní doba internetového obchodu

Příjem objednávek učiněných prostřednictvím internetového obchodu probíhá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pokud tomu nebrání mimořádné okolnosti (zejména technické povahy), o nichž se však prodávající pokusí vždy vhodným způsobem své zákazníky informovat, jakmile se o takové skutečnosti dozví.

Aktuální telefonní kontakty na prodávajícího jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby uvedené operátorem kupujícího.

 

4. Ceny

Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodu jsou ceny smluvní. Na webových stránkách internetového obchodu www.jacadi.cz jsou v daném okamžiku uvedeny vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné a vždy včetně DPH. 

V cenách nejsou zahrnuty případné další poplatky, které musí kupující zaplatit, zejména případné poplatky za dopravné, balné, skladné, poplatky za platbu, apod., přičemž tyto poplatky jsou případně uvedeny zvlášť. Prodávající může nést náklady na dopravu u objednávek, jejichž cena přesáhne jím určenou částku, o jejíž konkrétní aktuální výši bude kupující informován na webových stránkách.

Prodávající si vyhrazuje právo objednané zboží za uvedenou cenu nedodat, jestliže došlo ke zjevné chybě v ceně. Při posuzování zjevné chyby v ceně je rozhodující hledisko běžného spotřebitele s ohledem na rozdíl mezi obvyklou cenou a cenou uvedenou v internetovém obchodě, přičemž cenou obvyklou se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží nabízeného na trhu v daném místě a čase. Pokud tento rozdíl bude značný, je zřejmé, že se jedná o zjevnou chybu, jejímž následkem je neplatnost uzavřené kupní smlouvy zakládající výše uvedené právo prodávajícího zboží kupujícímu nedodat a případnou již uhrazenou cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu vrátit.

Akční ceny platí do vyprodání zásob předmětného akčního zboží, nebo po dobu časově určenou prodávajícím.

Aktuálně nabízené slevy jsou uvedeny přímo u konkrétního zboží.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Ceny jednotlivých druhů dopravy a způsoby úhrady kupní ceny jsou uvedeny pod body Dodací podmínky a Platební podmínky.

 

5. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

- platba v hotovosti při osobním odběru zboží,
- platba platební kartou při osobním odběru zboží,
- platba kartou prostřednictvím internetového platebního portálu,
- platba bankovním převodem na účet prodávajícího,
- na dobírku při doručení zboží, kdy hotovost přebírá od zákazníka přepravce, (popřípadě platební kartou, pokud zvolený dopravce umožňuje platbu kartou),

 

Cena přepravy se řídí dle ceníku prodávajícího aktuálního v den objednávky a je vyznačena v objednávce, přičemž v případě platby kupní ceny až při doručení zboží přepravcem, mohou být účtovány poplatky za takovou platbu.

Zboží zůstává do úplného zaplacení ceny majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí vzniku škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží. Kupující tak nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad, fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad, fakturu, vystaví prodávající kupujícímu v momentě expedice zboží a zašle jej v elektronické podobě na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího.

 

6. Dodací podmínky

Veškeré aktuální způsoby dopravy zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího. Jedná se zejména o:

Osobní odběr

Zboží může na k tomu určeném místě (primárně v Kamenné provozovně) převzít pouze kupující, který se musí dostatečně identifikovat unikátním kódem, který mu byl prodávajícím zaslán. Osobní odběr je možný pouze na vybraných místech, které prodávající v době objednávky nabízí na svých webových stránkách, a to pouze v provozní době takového místa.

Osobní odběr na výdejním místě přepravce

Zboží může být kupujícímu dodáno také do určeného výdejního místa jím zvoleného přepravce, z něhož musí být kupujícím vyzvednuto ve lhůtě stanovené provozovatelem této doručovací služby, a to po předložení či zadání unikátního kódu. Osobní odběr na výdejním místě je možný pouze na vybraných místech, které přepravce v době objednávky nabízí, a to pouze v provozní době takového místa.

Zasílání přepravní službou

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou nabízenou prodávajícím. Přepravce běžně dodává zásilky po ČR zpravidla do 5 pracovních dnů. V případě expresního doručení dodává dopravce zásilky do 2 pracovních dnů. Cena přepravy se řídí dle ceníku prodávajícího aktuálního v den objednávky a je vyznačena v objednávce. Pokud nebude zboží dodáno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího ani do deseti pracovních dnů ode dne prodávajícím uvedeného termínu předpokládaného doručení, a to při splnění všech podmínek ze strany kupujícího (zejména zaplacení kupní ceny předem, je-li tato forma úhrady kupní ceny zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit, čímž nejsou dotčena jeho jiná práva.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je možno vrátit přepravci. Pokud ale kupující takovou zásilku převezme, je nutno sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

7. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu v této lhůtě odesláno. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího v listinné podobě či na adresu elektronické pošty prodávajícího: order@jacadi.cz.

V odstoupení uvede vždy číslo objednávky a název/referenční číslo zboží (dle objednávky). Kupující může použít i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy na webových stránkách.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, však nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

- na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to nepoškozené, nepoužívané, prosté nečistot, neprané a opatřené originální visačkou, přičemž kupující zašle zboží prodávajícímu v původního obalu spolu s dodacím listem či fakturou. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávající, avšak pouze v rozsahu běžného způsobu přepravy. Zboží je kupující povinen zaslat na adresu Kamenné prodejny na adrese Široká 12, 110 00 Praha 1, nebude-li v odpovědi prodávajícího na odstoupení od smlouvy zaslané formou elektronické pošty uvedena jiná adresa.

V případě odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy mu vrátí prodávající peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího přijal, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, přičemž tak učiní stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky kupujícímu nejpozději do pěti (5) dnů od vrácení zboží. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, je prodávající povinen vrátit kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě neúspěšné snahy o doručení zboží, zejména v případě neposkytnutí součinnosti ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to zpravidla bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Bude-li prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu (zejména v případech odstoupení od smlouvy některé ze smluvních stran), může být pro vystavení dobropisu (opravný daňový doklad) po kupujícím za účelem ochrany jeho práv vyžadováno doložení totožnosti.

Vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy:

Zboží je možno zaslat na adresu Kamenné provozovny: Široká 12, 110 00 Praha 1, nebude-li v konkrétním případě prodávajícím uvedeno jinak.

 

8. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Ustanovení uvedená výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Doba pro uplatnění může být prodávajícím upravena v závislosti na typu a povaze zboží (zejménu u zánovního či použitého zboží), o čemž je kupující vždy informován předem na detailu konkrétního zboží a zároveň je taková doba uvedena na prodejním dokladu.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

 

Podstatné porušení smlouvy

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy, následující:

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

- bezplatné odstranění vady opravou, a to pouze u vady odstranitelné, kterou je prodávající schopen odstranit,

- přiměřenou slevu z kupní ceny,

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Kupující sdělí při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy (viz níže).

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Nepodstatné porušení smlouvy

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit případnou právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nemusí přiznat. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží, nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

9. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího. Může tak učinit buď osobně v Kamenné provozovně, nebo korespondenčně na adrese elektronické pošty prodávajícího: order@jacadi.cz, vždy však bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující uvede své kontaktní údaje, co nejpodrobnější popis vady a svůj požadavek na způsob vyřízení reklamace (viz bod 8 těchto VOP).

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo, tedy konkrétní způsob vyřízení reklamace, si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat, že skutečně realizoval nákup zboží, a to nejlépe dokladem o koupi (dodacím listem a/nebo fakturou). Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a musí být vždy kompletní.

Reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující, který je spotřebitelem, stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Lhůta trvání odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení, nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc v řádném termínu vyzvednout. Řádným termínem se rozumí převzetí věci nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy prodávající prokazatelně informoval kupujícího o možnosti jejího převzetí. V případě nepřevzetí věci kupujícím v řádném termínu pokračuje lhůta trvání odpovědnosti za vady ode dne následujícího poté, co prodávající prokazatelně kupujícího informoval o možnosti jejího vyzvednutí.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace v elektronické podobě, a v případě osobního uplatnění ihned; následně pak vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době trvání reklamace, v opačném případě pak o odůvodnění zamítnutí reklamace. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu, který je spotřebitelem, náhrada účelně vynaložených nákladů.

Prodávající je oprávněn nevyzvednuté zboží vhodným způsobem prodat nebo zlikvidovat, jestliže si kupující zboží ani v dodatečné prodávajícím poskytnuté lhůtě nevyzvedne, ač na to byl prodávajícím upozorněn (e-mailem). Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn kupujícímu započíst na výtěžek prodeje anebo je po kupujícím požadovat a vymáhat.

 

10. Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů (GDPR) nalezne kupující v sekci Informace o zpracování osobních údajů na webových stránkách prodávajícího.

 

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, přičemž bližší podmínky a způsob řešení jsou uvedeny na webu: www.coi.cz.

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

12. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 10. 2022, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.jacadi.cz